Toplumlararası etkileşimin artıp dünyanın giderek küçüldüğü günümüzde, küreselleşme de denilen bu durumun siyasi, ekonomik ve sosyal alanda etkileri söz konusudur. Meseleye birey açısından yaklaştığımızda, kişinin kültürünü unutup kimliğini kaybederek, kendisine rehberlik edecek dayanaklardan yoksun hale gelmesi, hayatı anlamlandıramaması, dolayısıyla kendine ve topluma yabancılaşması, küreselleşmenin öne çıkan olumsuz yönlerindendir.

Doğu ve Batı etkileşiminin giderek arttığı bu dönemde, Doğu toplumlarının insanı ve ruhu temel referans alarak yüzyıllar içinde geliştirdikleri tasavvufî-mistik söylemler, günümüz insanının anlam arayışına alternatif oluşturabilecek düzeydedir.

Toplumları ayakta tutan yapıtaşlarından birinin kültür olması hasebiyle meselenin toplumsal yönü de bulunmaktadır. Günümüzde, kültürlerine sahip çıkıp gelecek nesillere aktarabilen milletler ayakta kalabilmektedir. Dolayısıyla kültürlerin önemli yapıtaşlarından biri olan mutasavvıfların hayatını ve düşüncelerini insanlığa sunmak, bir bakıma toplumu şekillendiren unsurların da temeline inmektir.

Bir STK olarak kurumumuz, kuruluş ilkeleri doğrultusunda, kültürüne sahip çıkmak ve modern dönemin problemlerine alternatif sunmak adına Hacı Bayram-ı Velî'nin hayatını düşüncelerini, vefatı sonrası tesir halkasını, dil ve edebiyat yönünü sempozyum konusu olarak belirlemiştir.

Sempozyum genel konu başlıkları yakın zamanda duyurulacaktır.