GENEL BİLGİLER

Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği' nin bilimsel etkinlikleri çerçevesinde 03-04 Mayıs 2017 tarihleri arasında tertiplediği “II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Velî Sempozyumu ', Ankara' da gerçekleştirilecektir. Sempozyum oturumları iki gün devam edecek, üçüncü gün sosyal program düzenlenecektir.

Sempozyumda sunulan bildiriler, yapılan düzenlemelerden sonra bildiriler kitabı olarak yayımlanacaktır

Başvurular kayıt bölümünden yapılacak olup, bildiri özetleri sempozyum@kalem.org.tr elektronik posta adresine gönderilecektir.

SEMPOZYUM TAKVİMİ

BİLDİRİ ÖZETLERİNİN GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH 11 NİSAN 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİNİN DUYURULMASI 15 NİSAN 2017

SEMPOZYUM PROGRAMININ İLANI 17 NİSAN 2017

BİLDİRİ METİNLERİ GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH 24 NİSAN 2017

SEMPOZYUM TARİHİ 03-04 MAYIS 2017

TEBLİĞLERİN BASIMI İÇİN SON GÖNDERİM TARİHİ 05 HAZİRAN 2017

AMAÇ VE KAPSAM

Toplumlar arası etkileşimin artıp dünyanın giderek küçüldüğü günümüzde, küreselleşme de denilen bu durumun siyasi, ekonomik ve sosyal alanda etkileri söz konusudur. Meseleye birey açısından yaklaştığımızda, kişinin kültürünü unutup kimliğini kaybederek, kendisine rehberlik edecek dayanaklardan yoksun hale gelmesi, hayatı anlamlandırılmaması, dolayısıyla kendine ve topluma yabancılaşması, küreselleşmenin öne çıkan olumsuz yönlerindendir.

Doğu ve Batı etkileşiminin giderek arttığı bu dönemde, Doğu toplumlarının insanı ve ruhu temel referans alarak yüzyıllar içinde geliştirdikleri tasavvufî-mistik söylemler, günümüz insanının anlam arayışına alternatif oluşturabilecek düzeydedir.

Toplumları ayakta tutan yapı taşlarından birinin kültür olması hasebiyle meselenin toplumsal yönü de bulunmaktadır. Günümüzde, kültürlerine sahip çıkıp gelecek nesillere aktarabilen milletler ayakta kalabilmektedir. Dolayısıyla kültürlerin önemli yapı taşlarından biri olan mutasavvıfların hayatını ve düşüncelerini insanlığa sunmak, bir bakıma toplumu şekillendiren unsurların da temeline inmektir.

Bir STK olarak kurumumuz, kuruluş ilkeleri doğrultusunda, kültürüne sahip çıkmak ve modern dönemin problemlerine alternatif sunmak adına Hacı Bayram-ı Velî'nin hayatını düşüncelerini, vefatı sonrası tesir halkasını, dil ve edebiyat yönünü sempozyum konusu olarak belirlemiştir.

Sempozyum genel konu başlıkları şöyledir:


HACI BAYRAM-I VELÎ' NİN YAŞADIĞI DÖNEM
HACI BAYRAM-I VELÎ' NİN HAYATI
HACI BAYRAM-I VELÎ' NİN TARİKATI VE TESİRLERİ
HACI BAYRAM-I VELÎ' NİN DÖNEMİNDEKİ AHİLER VE DİĞER TARİKAT TEMSİLCİLERİYLE MÜNASEBETLERİ
HACI BAYRAM-I VELÎ' NİN TASAVVUFİ GÖRÜŞLERİ
HACI BAYRAM-I VELÎ' DE DİL VE EDEBİYAT

ANKARA'NIN MANEVİ COĞRAFYASI

ANKARA'LI MESNEVİ ŞARİHLERİ
TACETTİN DERGAHI VE TACEDDİN-İ VELİ HZ.
MİLLİ MÜCADELE'DE ANKARA VE SUFİLER
CUMHURİYETİN KURULUŞU VE SUFİLER